:: >> เว็บไซต์ อบต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วค่ะ ขอเชิญติดตามข่าวสาร ให้บริการศูนย์ข้อมูลข่่าวสาร อินเตอร์เน็ตตำบล และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ::>>
 
 

 
ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั้วไปและ [ 4 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจ [ 26 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
 
อบต.หนองไผ่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.เขาบางแกรก การจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว โครงการ\"การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ\" (ชมรมอาสา [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่เขียว โครงการยิ้มสดใสเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันดี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน) [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมเหมืองส่งน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่7 บ้ [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว โครงการส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอนามัยเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนต [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว โครงการควบคุมและป้องกันวัณโรคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่เขียว [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ทัพหลวง [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรส่วนท้องถิ่น โดยวิ [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำ [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หูช้าง ประกาศตรวจรับก่อสร้างระบบปา งวด 1 [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สุขฤทัย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เน [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุ [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
 
 
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2505  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2502  [ 15 ส.ค. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว2498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2503  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 ฯ สน.คท. มท 0808.2/10924-10999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10922,10923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2501 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี สน.คท. มท 0808.4/ว2479  [ 15 ส.ค. 2561 ]
ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573) กพส. มท 0810.5/ว2476  [ 14 ส.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2463  [ 10 ส.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว138  [ 10 ส.ค. 2561 ]
การประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2454 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4452 [แบบสำรวจ]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนา กศ. มท 0816.4/ว2449  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว2376 [ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปรับปรุง] [แบบสอบถาม]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว19  [ 9 ส.ค. 2561 ]
การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2425 [เอกสารแนบ]  [ 9 ส.ค. 2561 ]
แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2431  [ 9 ส.ค. 2561 ]
หารือการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/1224  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว136  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/10781, 10782, 10783 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว2422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4427 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2424  [ 8 ส.ค. 2561 ]
 
 
แจ้งจับคนโกงได้ใหม (17 มิ.ย. 2561)    อ่าน 736  ตอบ 5  
อยากให้มีการบริหารจัดการระบบจัดการขยะในหมู่บ้าน (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 203  ตอบ 0  
หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 168  ตอบ 0  
ฝนตกหนักบ้านพัง (2 มิ.ย. 2560)    อ่าน 224  ตอบ 1  
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2559)    อ่าน 289  ตอบ 1  
ทางเข้าข้างคลองวังตอแย่มาก (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 595  ตอบ 1  
ขอถนนเข้าบ้านด้วย (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 574  ตอบ 2  
ถนนเข้าไร่บ้านหน้าฝาย ใช้การไม่ได้เลยรบกวนดูแลให้ด้วยครับ (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 602  ตอบ 1  
ขอทราบประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านนาตาโพ (14 ก.ค. 2557)    อ่าน 576  ตอบ 6  
อยากให้ขยายเขตประปาที่บ้านพูลสุข (12 มิ.ย. 2557)    อ่าน 621  ตอบ 0  
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 549  ตอบ 0  
น้ำประปาหมู่ที่ 2 (24 เม.ย. 2556)    อ่าน 1209  ตอบ 1  
โอกาสพิเศษ (28 พ.ย. 2555)    อ่าน 895  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 พ.ย. 2555)    อ่าน 6258  ตอบ 4  
นักบริหารงานคลังที่ไหนว่างบ้าง (4 ต.ค. 2555)    อ่าน 1700  ตอบ 6  
   
วัดบ้านไร่
ทางใต้ดิน
   
ทต.ลานสัก ที่พักกางเต้นท์ (14 ส.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 367  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จพง.พัฒนาชุมชน ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา (9 ส.ค. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (4 ส.ค. 2561)    อ่าน 21735  ตอบ 151
อบต.ระบำ วัดห้วยเปล้า ขอตั้งถังทอดผ้าป่า (2 ส.ค. 2561)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (25 ก.ค. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.หนองกลางดง พอจะมีเบอร์ติดต่อ อบต ไหมครับ (23 ก.ค. 2561)    อ่าน 222  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ระบำ รับโอนย้ายผู้อำนวยการกองคลัง (21 ก.ค. 2561)    อ่าน 75  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี ขอโอนย้าน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (20 ก.ค. 2561)    อ่าน 471  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนยั้ายพนักงานส่วนตำบล (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 88  ตอบ 0
   
 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อสมทบ กบท. ประจำปี งปม. พ.ศ. 2562 [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 104 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 61 อำเภอสว่างอารมณ์ [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 113 
แบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. [ 27 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 403 
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบฟอร์มทำเนียบครู EF [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 39 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 106 
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 85 
การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 69 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการคำปรึกษาทาโทรศัพท์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 60 
การติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประมเินความพึงพอใจของประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐ [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 60 
การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
สื่อความรู้ เรื่องการป้ิงกันและควบคุมการระบาดของโรคจากยุงลาย โรคไข้หวัดใหญ่ (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาพม่า) [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 61 
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดไข้เลือดออก ปี 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาต ประจำปี 2561 (ด่วนที่สุด) [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 40 
ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 103 
การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 59 
การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน (ด่วนที่สุด) [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2561 เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด) [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 37 
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 105 
การโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 84 


กลุ่มอาชีพสหกรณ์ทอผ้าบ้านพูลสุข