:: >> เว็บไซต์ อบต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วค่ะ ขอเชิญติดตามข่าวสาร ให้บริการศูนย์ข้อมูลข่่าวสาร อินเตอร์เน็ตตำบล และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ::>>
 
 

 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู [ 4 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 39 
เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 22 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 73 
 
อบต.หนองไผ่ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาโนน (ตอนสุดท้าย) [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไผ่ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินแจง จัดอบรมหลักสูตร : การทำขนมข้าวตูโบราณ [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองฉาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด. 2) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองบ่มกล้วย วันเอดส์โลก [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบ่มกล้วย โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ? [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบ่มกล้วย การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบ่มกล้วย ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองบ่มกล้วย เอกสารประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบ่มกล้วย ท้องไม่พร้อม ปัญหาหนักใจของวย ั รุ่น ท้องก่อนวัยอันควร [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ลานสัก องค์การบริหารส่วนตำบลลานสักจัดอบรมโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองฉาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมบำรุงรักษา [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/6579-6630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2561 ]
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสื่อมวลชน และด้านสุขภาพอนามัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1511  [ 23 พ.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1491  [ 23 พ.ค. 2561 ]
ระบบรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ด่วน สน.คท. มท 0808.3/ว1483  [ 22 พ.ค. 2561 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.3/ว1489  [ 22 พ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน กศ. มท 0816.3/ว1481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [ 22 พ.ค. 2561 ]
การรับรองครูและผู้ดูแลเด็ก "โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต" กศ. มท 0816.4/ว1477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 22 พ.ค. 2561 ]
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1482 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท. (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 สน.คท. มท 0808.2/ว1461  [ 21 พ.ค. 2561 ]
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สน.คท. มท 0808.2/ว1460  [ 21 พ.ค. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว1476 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1467  [ 18 พ.ค. 2561 ]
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 สล.  [ 18 พ.ค. 2561 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1462  [ 18 พ.ค. 2561 ]
การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 18 พ.ค. 2561 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1441  [ 18 พ.ค. 2561 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1448  [ 18 พ.ค. 2561 ]
แจ้งแนวทางการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว89 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2561 ]
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817/ว1456  [ 17 พ.ค. 2561 ]
การแก้ไขประกาศ ก.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว86  [ 17 พ.ค. 2561 ]
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1445 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.5/ว23 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
 
 
เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 37  ตอบ 0  
แจ้งจับคนโกงได้ใหม (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 361  ตอบ 3  
อยากให้มีการบริหารจัดการระบบจัดการขยะในหมู่บ้าน (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 168  ตอบ 0  
หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 133  ตอบ 0  
ฝนตกหนักบ้านพัง (2 มิ.ย. 2560)    อ่าน 191  ตอบ 1  
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2559)    อ่าน 261  ตอบ 1  
ทางเข้าข้างคลองวังตอแย่มาก (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 567  ตอบ 1  
ขอถนนเข้าบ้านด้วย (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 547  ตอบ 2  
ถนนเข้าไร่บ้านหน้าฝาย ใช้การไม่ได้เลยรบกวนดูแลให้ด้วยครับ (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 572  ตอบ 1  
ขอทราบประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านนาตาโพ (14 ก.ค. 2557)    อ่าน 548  ตอบ 6  
อยากให้ขยายเขตประปาที่บ้านพูลสุข (12 มิ.ย. 2557)    อ่าน 593  ตอบ 0  
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 519  ตอบ 0  
น้ำประปาหมู่ที่ 2 (24 เม.ย. 2556)    อ่าน 1182  ตอบ 1  
โอกาสพิเศษ (28 พ.ย. 2555)    อ่าน 869  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 พ.ย. 2555)    อ่าน 6192  ตอบ 4  
   
วัดบ้านไร่
ทางใต้ดิน
   
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (24 พ.ค. 2561)    อ่าน 20978  ตอบ 144
สถ.จ.อุทัยธานี เรียนสอบถามครับ อยากทราบแนวทางการปฏิบัติในกรณีที่ให้กรมเปิดสอบแต่ผู้สอบไม่พอบรรจ (22 พ.ค. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0
ทต.ลานสัก เงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิดปี61 (18 พ.ค. 2561)    อ่าน 44  ตอบ 1
อบต.บ้านไร่ เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 พ.ค. 2561)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤษ (8 พ.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.ทุ่งโพ ถนนในหมู่บ้าบ (4 พ.ค. 2561)    อ่าน 3089  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี ขอโอนย้าน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (27 เม.ย. 2561)    อ่าน 327  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (24 เม.ย. 2561)    อ่าน 134  ตอบ 0
อบต.หนองกลางดง อยากขุดสระ (20 เม.ย. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.อุทัยเก่า เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 43  ตอบ 0
   
 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561 [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 93 
การแก้ไขและเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 158 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 [ 16 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 532 
การสรรหากรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุุด ที่ อน 0023.3/ว 152 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 134 
โครงการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 60 
โครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานท้องถิ่นรุ่นที่ 91" [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 90 
ประชาสัมพันธ์ "การก่อเหตุร้ายตามลำพัง...ภัยคุกคามใกล้ตัว" [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
เร่งรัดการเบิจจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 83 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2561 [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 55 
หารือกรณีอปท.ทำข้อตกลง MOA การให้การบริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียกับองค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.)และมีภาระผูกพันค่าใช้จ่ายหลายปีงบประมาณ [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อบต.ได้รับค่าจ้าง พ.ศ. 2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 131 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง พ.ศ. 2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 66 
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 85 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 126 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือน เม.ย. 61) [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 118 
การจัดสรรอัตราข้าราชการครู/พนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 184 
การขอใช้ที่ราชพัสดุ [ 16 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 100 
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง [ 16 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 101 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา (ด่วนที่สุด) [ 16 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 83 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. มี.ค. 61 [ 16 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 85 


กลุ่มอาชีพสหกรณ์ทอผ้าบ้านพูลสุข