หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘๗-๘๔๙-๕๐๖๖
 
 
 
  ตำบลบ้านบึงเป็น ๑ ใน ๑๒ ตำบลของอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อยู่ ห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานี ประมาณ ๗๘ กม. มีเนื้อที่ประมาณ ๗๘.๐๒ ตารางกิโลเมตร
 
 
  ประชากร ทั้งสิ้น ๓,๑๔๙ คน ครัวเรือน จำนวน ๑,๐๓๘ ครัวเรือน
 
ชาย จำนวน ๑,๕๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๙
 
หญิง จำนวน ๑,๖๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๑
  ความหนาแน่นเฉลี่ย ๔๐.๓๖ คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
  สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่มี ความลาดเอียง มีสภาพเป็นดินร่วนทราย เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด, มันสำประหลัง, พืชสวน, อ้อย, มะขาม, มะไฟ, ส้มโอ, หมาก แต่ไม่เหมาะแก่การ การเกษตรกรรมประเภทปลูกพืชหมุนเวียน มีลำห้วยเล็กๆ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บางปีมีน้ำป่าไหลหลาก อย่างรุนแรง
 
 
  สภาพอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ
 
ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน เมษายน – กรกฎาคม
 
ฤดูฝน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ตุลาคม
 
ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
 
 
 
  อาชีพหลัก
 
ไร่อ้อย คิดเป็นร้อยละ ๓๐
 
ไร่มัน คิดเป็นร้อยละ ๓๐
 
ไร่ข้าวโพด คิดเป็นร้อยละ ๒๐
 
สวนยางพารา คิดเป็นร้อยละ ๑๐
 
ไร่สับปะรด คิดเป็นร้อยละ ๕
 
อื่น คิดเป็นร้อยละ ๕
 
 
  ตำบลบ้านบึง จากคำบอกเล่านั้น เดิมทีคนที่มาอยู่ครั้งแรกอพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว แล้วตั้งรกราก อยู่มาจนทุกวันนี้ และยังคงไว้ซึ่งภาษา ประเพณี วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต คล้ายคลึงกับคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลบ้านบึง เดิมขึ้นอยู่กับตำบลบ้านไร่ และได้แยกตำบลเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ โดยมี กำนันคนแรกคือ กำนันเหรียญทอง เงินทองดี ปัจจุบันคือ นายเอนก แห้วเพ็ชร เป็นกำนันคนปัจจุบัน
 
 
 
  ตำบลบ้านบึงมีธรรมชาติและป่าไม้ที่สวยงาม พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะในการทำการเกษตร และท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ อนุรักษ์ หากส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง คาดว่าจะสามารถ ทำให้เกิดรายได้ต่อท้องถิ่นมากขึ้น อีกทั้งการจ้างงานในท้องถิ่น ก็จะเพิ่มมากตามไปด้วย
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
 
 
 
ตำบลบ้านบึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็นทั้งหมด ๗ หมู่บ้านดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านบึง ๒๖๑ ๒๗๖ ๕๓๗ ๒๒๐  
  บ้านพูลสุข ๑๕๔ ๑๔๕ ๒๙๙ ๙๗
    บ้านนาตาโพ ๑๔๕ ๑๔๘ ๒๙๓ ๙๙  
  บ้านหน้าฝาย ๒๘๕ ๓๐๖ ๕๙๑ ๑๖๗
    บ้านห้วยบง ๒๖๑ ๒๖๔ ๕๒๕ ๑๖๕  
  บ้านวังตอ ๒๔๖ ๒๖๔ ๕๑๐ ๑๗๘
    บ้านไร่พริก ๑๙๗ ๑๙๗ ๓๙๔ ๑๑๒  
  รวม ๑,๕๔๙ ๑,๖๐๐ ๓,๑๔๙ ๑,๐๓๘