หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘ - ๕๗๐๒ - ๒๑๓๒
 

 
โครงการ จิตอาสาพัฒนาคูคลอง อบต.บ้านบึง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

      ในวันที่ 13  ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร อำเภอบ้านไร่ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาในเดือนตุลาคม  2563   โดยกำหนดกิจกรรมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง  หนองน้ำและรางระบายน้ำสาธารณะ  เพื่อเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมต่างๆ   โดยคำนึงถึงภาพรวมทั้งระบบการบริหารจัดการน้ำจากชุมชน   ที่อยู่อาศัย  ที่จะเชื่อมโยงไปยังแหล่งน้ำในพื้นที่  
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา  ฟื้นฟูแหล่งน้ำ  ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาคูคลอง อบต.บ้านบึง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เป็นการคืนธรรมชาติให้เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
          โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด
2 เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง
3 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมลดการทิ้งขยะและของเสียต่างๆ  ลงในหนองน้ำสาธารณะ
4 เพื่อยกระดับการทำงานประชารัฐให้ทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างชุมชนให้มีความสามัคคี  มีการเปลี่ยนเรียนรู้  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ต.ค. 2563 เวลา 10.49 น. โดย คุณ สุชาดา นิ่มขุนทด

ผู้เข้าชม 15 ท่าน