หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘ - ๕๗๐๒ - ๒๑๓๒
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (คนที่ 1)
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (คนที่ 2)
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
 
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงหมู่ที่ 1 - 7
 
โครงสร้างส่วนราชการตำบลบ้านบึง
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
สำนักงานปลัด
 
กองช่าง
 
กองคลัง
 
กองการศึกษา
 
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัย
- งานกิจการสภาฯ
- งานสาธารณสุข
- งานการเลือกตั้ง
 
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
   
   
   
   
   
 
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   
   
   
   
   
 
- งานพัฒนาการศึกษา
- งานส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม