หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่7)พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่2 พ.ศ.2563 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
พรก.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการดำเงินส่งคลัง [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 85  
 
  (1)