หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินการในหน่วยงาน ปี2563 [ 21 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
มาตราการป้องกันการรับสินบน [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
มาตราการตรวจสอบดุลพินิจ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์ มาตราการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
มาตราหารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)