หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘ - ๕๗๐๒ - ๒๑๓๒
 
 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านในลักษณะเครือญาติเรียงกัน มีทางคมนาคมที่สะดวกสามารถไปมาหาสู่กันได้ และเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตำบล มากขึ้น ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
 
 
 
 
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน แห่ง
 
           
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ๑๐๐ %
 
 
 
 
จุดตรวจ จำนวน แห่ง
 
ศูนย์ อปพร. จำนวน แห่ง
 
           
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๓ แห่ง
 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง
 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๑ แห่ง
 
 
 
           
 
ลูกเสือชาวบ้าน ๑ รุ่น จำนวน ๑๕๐ คน
 
ไทยอาสาป้องกันชาติ ๑ รุ่น จำนวน ๒๐๐ คน
 
กลุ่มสตรี / แม่บ้าน ๗ กลุ่ม จำนวน ๑๕๐ คน
 
กลุ่มเยาวชน ๑ กลุ่ม จำนวน ๑๘ คน
 
กลุ่ม อสม. ๑ กลุ่ม จำนวน ๗๖ คน
 
อปพร. ๑ รุ่น จำนวน ๘๕ คน