หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘๗-๘๔๙-๕๐๖๖
 
 
     
     
 
     
 
แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
 
แนวทางที่ ๒ พัฒนาแหล่งต้นน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
     
     
 
     
 
แนวทางที่ ๑ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
 
แนวทางที่ ๒ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริม และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
 
แนวทางที่ ๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำและป่าไม้
 
แนวทางที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 
     
     
 
     
 
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาด
 
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร