หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
     
     
 
     
 
แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
 
แนวทางที่ ๒ พัฒนาแหล่งต้นน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
     
     
 
     
 
แนวทางที่ ๑ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
 
แนวทางที่ ๒ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริม และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
 
แนวทางที่ ๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำและป่าไม้
 
แนวทางที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 
     
     
 
     
 
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาด
 
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร