หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
     
     
 
     
 
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัว และสังคม
 
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
 
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
     
 
 
     
     
 
     
 
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
แนวทางที่ ๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ICT)
  แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย