หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านบึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
ทางใต้ดิน
ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านบึง
ศูนย์ทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
สายตรงนายก
๐๘๗-๘๔๙-๕๐๖๖
 
 
 
 
ประชาชนในตำบลบ้านบึงมีน้ำประปาใช้กันอย่างทั่วถึง
 
     
 
จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ ๗ หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้ารวม ๙๐๐ ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ ๘๖.๗๐ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
 
 
 
 
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน แห่ง
 
           
 
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน ๒ แห่ง
 
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ แห่ง
 
โรงสี/ลานพืชผลทางการเกษตร จำนวน
๒ แห่ง
 
ปั๊มน้ำมันชนิดหลอด จำนวน ๒ แห่ง
 
สหกรณ์ จำนวน ๑ แห่ง