คุณมีความพอใจในการติดต่อราชการกับ อบต.บ้านบึง แค่ไหน
พอใจมากที่สุด ( 15 )
62.50%
พอใจ ( 2 )
8.33%
ปานกลาง ( 0 )
0.00%
ธรรมดา ( 2 )
8.33%
ไม่ดี ( 1 )
4.17%
ไม่ดีอย่างมาก ( 4 )
16.67%