หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่
บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
Banbueng Subdistric Administrative Organization
 
 
News
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านบึง
"แหล่งต้นน้ำดี เกษตรพอเพียง ประชาผาสุก"
 
 
 
 
 
พันธกิจ
 
    จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
    ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมให้ปลอดมลพิษ และมีป่าชุมชนในพื้นที่
    ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรพอเพียง ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย พัฒนาภาคเกษตรและวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
    ส่งเสริมประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
    ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม รณรงค์ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและขจัดปัญหายาเสพติดในชุมชน
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย มีกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพที่ของประชาชนในท้องถิ่น
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
  แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งต้นน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางที่ 1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
  แนวทางที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  แนวทางที่ 3 การส่งเสริม และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
  แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำและป่าไม้
  แนวทางที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาด
  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการแก้ไขปัญหาความยากจน
  แนวทางที่ 3 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัว และสังคม
  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
  แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางที่ 1 การพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงาน ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  แนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ICT)
  แนวทางที่ 4 การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  แนวทางที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 093-310-8282
 
สายตรงนายก
โทร : 087-849-5066
 
 
บริการประชาชน
คำแนะนำในการติดต่อหรือรับบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
ประมวลผลสำรวจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี 61140
  โทรศัพท์ : 056-539172
  โทรสาร : 056-539172
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
    จำนวนผู้เข้าชม 16,773,125 เริ่มนับ 10 ส.ค. 2554
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10